Počet položek: 0 0,- Kč
www.leginka.cz
hračky, výtvarné potřeby, batohy, penály

Zpracování osobních údajů

 

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (dále též „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále též „nařízení“)(společně dále jako „platná legislativa“)

 • Kupující výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

  a) jméno a příjmení, tituly

  b) adresa bydliště,

  c) adresa elektronické pošty, telefonní číslo (pevná linka, mobilní telefon),

  d) identifikační číslo, daňové identifikační číslo

  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, tj. k účelu prodejnímu a marketingovému, k vedení uživatelského účtu na  e-shopu prodávajícího, vždy v rozsahu nezbytném pro účel, a to včetně realizace elektronické platby a   doručení prostřednictvím doručovací služby. Poskytnuté osobní údaje mohou být ke stejnému účelu  zpřístupněny pověřeným zaměstnancům prodávajícího.

 • Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku a k tomuto účelu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Prodávající Kupujícího upozorňuje, že má  možnost podat proti zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel námitku podle čl. 21 odst. 2 a odst. 3 nařízení. Pokud Kupující souhlas odvolá, prodávající přestane osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Kupující by měl bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně  svých osobních údajů. V opačném  případě se vystavuje (byť i částečné) nemožnosti řádného plnění prodávajícího, vyplývajícího ze smlouvy. Stejně tak má kupující právo žádat prodávajícího o opravu správnosti jím vedených údajů.

 • Zpracováním osobních údajů kupujícího prodávající pověřuje: Jitku Prskavcovou, K Luhu 474, 198 00  Praha 9, IČO 44271212, DIČ: CZ6855261215.  

 • Pokud tak učiní, tak pouze na základě právního jednání, jež zaváže takovou osobu k dodržování platné legislativy. S výjimkou osob, které realizují přepravní a doručovací služby, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím stranám. Případnou výjimku tvoří třetí strana jejímž prostřednictvím je realizována elektronická platba předmětu koupě (příjemci osobních údajů).

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

 • vznést proti zpracování námitku

 • podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je: Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk.Sochora 27, 170 00  Praha 7.

 • Požádá-li kupující o informaci o kategorii a rozsahu o něm zpracovávaných osobních údajů, je mu   prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 • Kupující je oprávněn požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje, jež má povinnost vést ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu předal jinému správci, popř. samotnému kupujícímu. Prodávající žádosti vyhoví, je-li to technicky proveditelné, a nejsou-li s takovou operací spojeny neúměrné náklady. Žádost je kupující povinen podat písemně.

 • Kupující je oprávněn požádat prodávajícího, aby o něm vymazal ty údaje, které se ho týkají. Prodávající této žádosti vyhoví, jsou – li k tomu splněny důvody, za kterých lze údaje vymazat (čl. 17 nařízení) Pokud jsou důvody pro výmaz splněny, prodávající provede výmaz bez zbytečného odkladu,  případně vyrozumí kupujícího, proč nelze jeho žádosti vyhovět. Žádost kupujícího musí být   prodávajícímu doručena písemně.

 • Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním odvolat. Současně bere kupující na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před    jeho odvoláním.

 • Prodávající se zavazuje uplatňovat vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů kupujícího a případně třetích osob proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě,   úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků, spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel, případně jiných vhodných opatření.

 • Správcem osobních údajů je společnost ADOMIS, a.s., se sídlem Euklidova 371, Praha 10, www.adomis.cz, e-mail: info@adomis.cz

 • Prodávající prohlašuje, že při zpracovávání osobních údajů nebudou zpracovávány žádné citlivé  osobní údaje ve smyslu ustanovení § 4 písm. b) zákona, resp. osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu čl. 9 nařízení.

 • Prodávající a kupující prohlašují, že za zpracování osobních údajů nevzniká ani jedné ze smluvních  stran nárok na odměnu.

 • Prodávající a kupující jsou při plnění uzavřené smlouvy povinni postupovat v souladu se zákonem a s nařízením.

  Obchodní sdělení

  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající kupujícího upozorňuje, že má možnost podat proti zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel námitku          podle čl. 21 odst. 2 a odst. 3 nařízení. Pokud kupující souhlas odvolá, prodávající přestane osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace