Počet položek: 0 0,- Kč
www.leginka.cz
hračky, výtvarné potřeby, kuchyňské potřeby

Obchodní podmínky

 

I. Všeobecná ustanovení

A/ Tento nákupní řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.leginka.cz

B/ Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost ADOMIS s.r.o., Euklidova 371, 109 00 Praha 10 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provoz e-shopu a kamenné provozovny pro ADOMIS s.r.o. smluvně zajišťuje: Jitka Prskavcová, K Luhu 474, Praha 9, telefon 606598941, IČ: 44271212, DIČ: CZ6855261215.

C/ Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud jsou v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele /při změně zákona/, poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu a podmínky pro koncového spotřebitele se řídí zákonnou úpravou především zákonem č. 40/1964 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb.

Upřesnění pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - vzniká v momentě přijetí Vaší objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

II. Uzavření smlouvy

A/ Prodávající obdrží od kupujícího návrh smlouvy (objednávku), kterou prodávající potvrdí e-mailem na adresu uvedenou kupujícím. Potvrzením objednávky je smlouva uzavřena.

B/ Smlouva se uzavírá v jazyce českém. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna archivace a reprodukce kupujícím.

III. Původ zboží

Veškeré zboží, nabízené na našich stránkách je první jakosti, shodné se zbožím v kamenných obchodech a platí pro ně stejné záruční i servisní podmínky.

 IV. Informace o zboží

A/ Veškeré technické údaje a obrázky zboží, prezentované na našich stránkách jsou převzaty z oficiálních katalogů a dalších prezentací výrobců či dovozců zboží. Všichni výrobci si vyhrazují právo na změnu technických parametrů, případně změnu vzhledu výrobku, ještě po celou dobu platnosti aktuálních katalogů. Veškeré informace, poskytované tímto způsobem na stránkách jsou tedy závazné pouze do této míry.

B/ Pokud si chcete nějakou informaci o zboží potvrdit, nebo upřesnit můžete nám zavolat na 606/598941, případně e-mail prskavcova.jitka@seznam.cz My Vám informace poskytneme, případně zjistíme podrobnosti k danému výrobku, abyste mohli získat aktuální a přesné informace. V žádném případě se tak nezbavujeme své povinnosti řádně informovat o vlastnostech nabízeného zboží.

V. Platební podmínky a termín dodání zboží

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad  vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.  

Termín dodání zboží je obvykle do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od objednání zboží.

VI. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:

Osobní odběr

Osobní vyzvednutí   zboží v naší kamenné prodejně v Praze 8, Křižíkova 150/43

0 Kč

PPL

Balík

135 Kč

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

V hotovosti při   os.vyzvednutí

V hotovosti při os. vyzvednutí   v kamenné prodejně v Praze 8, Křižíkova 150/43

0 Kč

Převodem z účtu

platba předem na náš   účet

0 Kč

 Dobírka      39,- Kč

VII. Právo odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem 
V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14.den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

 -  Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde  

-  odešlete prosím mailem na prskavcova.jitka@seznam.cz a následně přibalte ke zboží. 

-  zboží doručte zpět na vlastní náklady na adresu Dárkové zboží Leginka.cz, Křižíkova 150/43, 186 00  Praha 8-Karlín, a to nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy

-  zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.  

Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na Váš účet a to do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy, bylo-li zboží v této lhůtě vráceno, nebo pokud prokážete, že jste zboží odeslali; jinak do 14ti dnů od obdržení zboží, jehož se týká odstoupení od smlouvy.

-  Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

- Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.


VIII. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím (spotřebitelem) není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

IX. Záruka zboží

A/ Na veškeré zboží nabízené na našich stránkách se vztahuje záruční doba 24 měsíců.

B/ Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Po celou dobu záruky máte nárok na bezplatný záruční servis. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

X. Reklamace a servis

A/ Vyskytne-li se na spotřebiči závada kontaktujte autorizovaný servis uvedený v záručním listě, nebo v jiné příloze u spotřebiče, případně můžete najít seznam servisních středisek např. na http://www.najdiservis.cz, nebo zavolejte přímo nám na telefon 606/598941, nebo e-mail prskavcova.jitka@seznam.cz, kde Vám poskytneme informace o nejbližším servisním středisku. 

B/ Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy /zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

C/ Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

D/ Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

E/ Záruka se dále nevztahuje na poškození, která vznikla: mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy  prostředí, pro které je zboží určeno; neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, nebo bylo-li poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami; dále zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), v jehož důsledku došlo ke vzniku vady; zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

F/ Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je kupující povinen předložit v úplném stavu včetně jeho příslušenství a součástí a souvisejících dokladů.

G/ Kupující je povinen při reklamaci prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího /např. předložit fakturu, případně paragon/ a specifikovat vady, které reklamuje. Kupující je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá. Kupující předloží záruční list.

H/ Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.

Ch/ Je – li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.

I/ Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající  kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.

J/ Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, tj. Dárkové zboží Leginka.cz, Křižíkova 150/43, 186 00  Praha 8-Karlín.

XI. Poučení o právu na odstoupení

A/ Kupující - spotřebitel (ne podnikatel) má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (výrobku) a to bez jakékoli sankce a uvádění důvodů odstoupení. Odstoupení musí být  prokazatelně doručeno prodávajícímu, nejlépe na adresu Dárkové zboží, Křižíkova 150/43, 186 00 Praha 8-Karlín nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

B/ Předpokladem pro úspěšné završení procesu odstoupení od smlouvy je navrácení samotného zboží.

C/ Kupujícímu se doporučuje vlastní zboží zaslat prodávajícímu až po potvrzení o doručení platného odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.  Kupující vrací prodávajícímu nepoškozené zboží ve stavu, v jakém bylo kupujícím převzato, včetně záručního listu, návodu k použití a případné další dokumentace a příslušenství na adresu sdělenou prodávajícím. Kupujícímu se doporučuje ve vlastním zájmu zboží pojistit pro případ poškození či ztrátu v průběhu přepravy. Náklady na vrácení zboží zpět, včetně doporučeného pojištění, nehradí prodávající.

D/ V případě úspěšného završení procesu o odstoupení od smlouvy, prodávající do 30ti dnů vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu zboží.  Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

E/ V případě vrácení poškozeného zboží, má prodávající právo zboží nepřevzít.

XII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

A/ Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží přestalo vyrábět nebo dodávat do ČR, nebo pokud se výrazně změnila cena ze strany výrobce. Pakliže tuto skutečnost zjistíme budeme Vás neprodleně informovat.

B/ V případě, že jste již uhradili zálohu nebo celou částku ji bez zbytečného odkladu odešleme na Váš účet nebo na dohodnutou adresu.

C/ U zboží označeného jako AKCE je cena a dostupnost časově omezena.

XIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

A/ Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

B/ K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa www.coi.cz.

 

XIV. Ochrana osobních údajů

 

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (dále též „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále též „nařízení“)(společně dále jako „platná legislativa“)

 • Kupující výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

  a) jméno a příjmení, tituly

  b) adresa bydliště,

  c) adresa elektronické pošty, telefonní číslo (pevná linka, mobilní telefon),

  d) identifikační číslo, daňové identifikační číslo

  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, tj. k účelu prodejnímu a marketingovému, k vedení uživatelského účtu na  e-shopu prodávajícího, vždy v rozsahu nezbytném pro účel, a to včetně realizace elektronické platby a       doručení prostřednictvím doručovací služby. Poskytnuté osobní údaje mohou být ke stejnému účelu   zpřístupněny pověřeným zaměstnancům prodávajícího.

 • Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku a k tomuto účelu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Prodávající Kupujícího upozorňuje, že má            možnost podat proti zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel námitku podle čl. 21 odst. 2 a odst. 3 nařízení. Pokud Kupující souhlas odvolá, prodávající přestane osobní údaje pro tento účel          zpracovávat.

 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Kupující by měl bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně  svých osobních údajů. V opačném      případě se vystavuje (byť i částečné) nemožnosti řádného plnění prodávajícího, vyplývajícího ze smlouvy. Stejně tak má kupující právo žádat prodávajícího o opravu správnosti jím vedených údajů.

 • Zpracováním osobních údajů kupujícího prodávající pověřuje: Jitku Prskavcovou, K Luhu 474, 198 00  Praha 9, IČO 44271212, DIČ: CZ6855261215.  

 • Pokud tak učiní, tak pouze na základě právního jednání, jež zaváže takovou osobu k dodržování platné legislativy. S výjimkou osob, které realizují přepravní a doručovací služby, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím stranám. Případnou výjimku tvoří třetí strana jejímž prostřednictvím je realizována elektronická platba předmětu koupě (příjemci osobních údajů).

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

 • vznést proti zpracování námitku

 • podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je: Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk.Sochora 27, 170 00  Praha 7.

 • Požádá-li kupující o informaci o kategorii a rozsahu o něm zpracovávaných osobních údajů, je mu   prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 • Kupující je oprávněn požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje, jež má povinnost vést ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu předal jinému správci, popř. samotnému kupujícímu. Prodávající žádosti vyhoví, je-li to technicky proveditelné, a nejsou-li s takovou operací spojeny neúměrné náklady. Žádost je kupující povinen podat písemně.

 • Kupující je oprávněn požádat prodávajícího, aby o něm vymazal ty údaje, které se ho týkají. Prodávající této žádosti vyhoví, jsou – li k tomu splněny důvody, za kterých lze údaje vymazat (čl. 17 nařízení) Pokud jsou důvody pro výmaz splněny, prodávající provede výmaz bez zbytečného odkladu,          případně vyrozumí kupujícího, proč nelze jeho žádosti vyhovět. Žádost kupujícího musí být   prodávajícímu doručena písemně.

 • Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním odvolat. Současně bere kupující na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před    jeho odvoláním.

 • Prodávající se zavazuje uplatňovat vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů kupujícího a případně třetích osob proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě,   úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků, spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel, případně jiných vhodných opatření.

 • Správcem osobních údajů je společnost ADOMIS, a.s., se sídlem Euklidova 371, Praha 10, www.adomis.cz, e-mail: info@adomis.cz

 • Prodávající prohlašuje, že při zpracovávání osobních údajů nebudou zpracovávány žádné citlivé   osobní údaje ve smyslu ustanovení § 4 písm. b) zákona, resp. osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu čl. 9 nařízení.

 • Prodávající a kupující prohlašují, že za zpracování osobních údajů nevzniká ani jedné ze smluvních      stran nárok na odměnu.

 • Prodávající a kupující jsou při plnění uzavřené smlouvy povinni postupovat v souladu se zákonem a s nařízením.

  Obchodní sdělení

  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající kupujícího upozorňuje, že má možnost podat proti zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel námitku          podle čl. 21 odst. 2 a odst. 3 nařízení. Pokud kupující souhlas odvolá, prodávající přestane osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

XV. Platnost smlouvy

Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího vzniku, blíže v kapitole "Vymezení pojmů"

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace